Vedtekter


§ 1 Målsetting
Sanderevyens målsetting er å fremme spilleglede, sang og teater. Sanderevyen er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt. Sanderevyen ønsker gjennom sitt virke å fremme et sosialt fellesskap samt å øke den lokale bevisstheten.

§ 2 Revylagets medlemskap
Sanderevyen er tilsluttet Vestfold Teaterråd og Frilynt Vestfold.

§ 3 Opptakskrav i Revygruppen
Sanderevyen har ingen opptaksprøve/krav til prestasjoner for nye medlemmer. Alle over 18 år kan bli medlem av Sanderevyen. Ønsker noen under 18 år og bli medlem, kan styret innvilge dispensasjon for aldersgrensen.

§ 4 Medlemskontigent
Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kan ikke settes lavere enn for Sanderevyens tilsluttede medlemskap.

§ 5 Årsmøte
Sanderevyens høyeste myndighet er årsmøte. Revyåret gjelder fra årsmøte til årsmøte. Årsmøtet avholdes innen 15.mai. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende 1 uke før årsmøtet. Saksliste for årsmøtet følger vedlagt innkallingen. Møteleder og referent velges på årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
• årsmelding
• regnskap
• kontingent
• innkomne saker
• valg

Alle betalende medlemmer over 18 år har stemmerett. Styret har stemmerett i alle saker som ikke angår regnskap og årsmelding. Ved votering anses et forslag som vedtatt ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget. Votering skjer skriftlig hvis noen ønsker det.

§ 6 Valg av styre
Årsmøtet velger etter innstilling fra valgkomitéen:
1. Styret som består av:
• Leder – 2 år like år
• Nestleder – 2 år ulike år
• Kasserer – 2 år like år
• Sekretær – 2 år ulike år
• Styremedlem – 2 år ulike år
2. En revisor, hvert år.
3. En valgkomité bestående av to medlemmer, hvert år.

§7 Styrets oppgaver og rapporteringsplikt
Styrets samlede oppgaver er økonomisk styring, praktisk administrasjon (inkl. planlegging av revyåret) og ”kunstnerisk kontroll”. Styret skal avholde jevnlige styremøter når dette er påkrevet. Styret plikter å rapportere fremdrift og retningsgivende beslutninger til revygruppen, enten i form av muntlig informasjon som gis i medlemsmøter/øvelser eller ved at møtereferater fra styrets styremøter gjøres tilgjengelig for medlemmene i revygruppen.

Styret skal forberede og innkalle til årsmøte. Styret er ansvarlig for at nødvendige rapporter og medlemslister blir sendt til Frilynt når dette kreves.

For øvrig har hvert medlem av styret en egen vervinstruks, som utarbeides av sittende styre. Styret står fritt til å delegere oppgaver til andre Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall i styret, eller minst 1/3 av medlemmene i laget krever det.

§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres av årsmøte og ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

§ 10 Ekskludering
Medlemmer som opptrer rasistisk, mobbende eller på annen måte støtende overfor medlemmer eller lagets virksomhet kan ekskluderes. Vedtak om dette gjøres i styret. Avgjørelsen kan innankes for årsmøtet.

§ 11 Oppløsing
Oppløsing av laget kan kun skje på årsmøtet, og ved 2/3 flertall. Ved oppløsing bestemmer årsmøtet hvem som skal overta lagets midler.

§ 12. Alle rettigheter til Sanderevyens navn og logo tilhører Sanderevyen

Sande 24. mai 2013.